În vederea acreditării cabinetului Dvs. o echipă de evaluatori vă va vizita și va completa o grilă de acreditare conform Standardelor de Acreditare. Pentru îndeplinirea standardelor înscrise în aceste grile vă sugerăm să prezentați evaluatorilor următoarele:

1.Certificat de înregistrare la registrul unic al cabinetelor medicale eliberat de DSP – VALABIL la data inspecției, are menționate specialitatea / competența medicului titular ori asociaților (în cadrul formelor asociative) – se pune la dispoziție echipei o fotocopie

2.Autorizația sanitară de funcționare:- VALABILÖ se pune la dispoziție echipei o fotocopie

3.Autorizațiile de liberă practic㠖 VALABILE pt. toți angajații se pun la dispoziție echipei în fotocopie

            - pentru fiecare medic angajat – excepție medicii stagiari care trebuie să aibă diploma

- pentru medici  - cu specialitățile și competențele în concordanță cu Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor

            - pentru fiecare asistent angajat – Autorizație de Liberă Practică  vizată de Ordinul

Asistenților Medicali și eliberată de Direcția de Sănătate Publică

- pentru asistenții medicali debutanți autorizație de practică medicală

- pentru tehnicienii dentari

4.Asigurările de răspundere civilă ( malpraxis) - VALABILE pentru pt. toți angajații - medici, asistenți medicali,tehnicieni dentari, tehnicieni opticieni - la una din societățile agreate de CNAS

5.Spațiul – Cabinetul medical are un sediu aflat într-un spațiu de care dispune în mod legal (actul de deținere a spațiului pe numele cabinetului)

6.Telefonul:

            - la sediul cabinetului există cel puțin un aparat telefonic funcțional

- aparatul telefonic are un număr alocat și abonament pe numele (titularului) cabinetului medical

7.Materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale :

- înregistrate corespunzător într-un document în care se menționează actele de proveniență, forma de plată și modul în care se scad din evidențe – conform tabelului realizat pt. fiecare material utilizat ( se înregistrează câte 1 material pe pagina unui registru / caiet sau registrul – jurnal de intrări - ieșiri)

- depozitate adecvat

- conform Ordinului MS nr. 185 / 06.03.2003 publicat în Monitorul Oficial nr.194 și 194 bis / 26.03.2003

NUME MATERIAL……………………………

 

Nr.crt.

Data

ACT PROVENINȚĂ

Forma de plată

Intrare (cantitatea)

Ieșire (cantitate)

Stoc

TIP

Serie / NR.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Dovada apartenenței la Colegiul Medicilor / Ordinul Asistenților:

- medicii care lucrează în cabinetul medical au adeverințe eliberate de CMB care atestă că sunt membrii acestuia sau avizul de la CMB pentru libera practică sau ordinul de plată / chitanța cu taxa de membru

- asistenții medicali și tehnicienii dentari care lucrează la cabinet au autorizațiile de liberă practică vizate de OAMR

   9. Declarație patron cabinet ( toți asociații din firmă) prin care se angajează să respecte independența profesională și dreptul de decizie a medicilor angajați

10.PROGRAM DE LUCRU:

-Specificarea numărului de ore de lucru pt. fiecare persoană care lucrează în cabinetul medical / zile

- Concordanța cu programul afișat

- Aprobat de conducerea unității

- Luat la cunoștință de personalul angajat al cabinetului

 

Nume personal angajat și funcția

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

 

 

 

 

 

 

 

11.ROF ( Regulament de Organizare și Funcționare)

- Luat la cunoștință de întreg personalul angajat și semnat de către reprezentantul legal

- specifică că nu există o discriminare a pacienților care se adresează cabinetului medical

- se definesc manevrele care implică soluții de continuitate, tipurile de manevre care implică soluții de continuitate și care pot fi descrise sunt: inciziile, suturile, exciziile, extracția de corpi străini, chiuretajele, puncțiile , injecții IM/ SC / IV /ID, specifice SPECILIATĂȚII cabinetului și a serviciilor din Norme 2004 (dacă nu se realizează anumite manevre din specialitate respectivă se specifică care manevre nu se realizează )

- pt. fiecare manevră ce implică soluții de continuitate sunt definite materialele sanitare necesare și condiția de sterilizare a acestora

- pt. fiecare manevră care implică soluții de continuitate și la care se folosesc instrumente refolosibile se menționează instrumentul respectiv .Se pot menționa aceste manevre cu instrumentele și condiția lor de sterilizare și sub forma unui tabel ca de exemplu

 

MANEVRA

INSTRUMENTE, MATERIALE SANITARE UTILIZATE

CONDIȚIA DE STERILIZARE

Injecții IM

Alcool sanitar

Comprese

Ace și seringi

 

Dezinfectant

De unică folosință/sterilizate la autoclav

De unică folosință

 

- întreg personalul angajat are obligația păstrării confidențialității față de terți  (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare și îngrijirile acordate fiecărui asigurat

- pe întreaga perioadă de lucru în cabinetul medical lucrează un medic titular / angajat legal precum și alte persoane angajate legal

12.FIȘA DE POST:

- atribuții din Legea nr.307/28.06.2004,Legea nr.306 – M.O. nr.578 / 30.06.2004, Ord. nr. 560/1999

- semnat de persoana în cauză și de reprezentantul legal

- pentru fiecare angajat în parte și pt. toți angajații care lucrează în cabinetul medical ( medic titular, medic angajat, asistenți )

- în fișa postului fiecărei persoane care utilizează materiale sterile și instrumente sterilizate este o mențiune expresă referitoare la nefolosirea materialelor sau instrumentelor a căror sterilitate nu este sigură, se menționează cine realizează sterilizarea și în ce condiții

- în fișa postului fiecărei persoane care lucrează la furnizorul de îngrijiri la domiciliu ( pt. medicii de familie) este menționat acest lucru

- se menționează obligația fiecărui angajat să ia măsuri pt. protecția informației și a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării și folosirii acesteia de către persoane neautorizate

13.LA CABINET ( în afara documentelor menționate anterior ):

- extras din Contractul Cadru și Normele metodologice de aplicare a acestuia care conține prevederile referitoare la tipul de asistență medicală acordată de cabinetul medical

- anunț care interzice prezența animalelor în cabinet la îndemâna asiguratului

- ECUSOANE – nume, calificarea

- Fără plante cu flori

- Registru de reclamații și sesizări cu pagini numerotate și cu instrument de scris la îndemână

- Afișare Drepturi ce decurg din calitate de asigurat

14.STERILIZAREA:

-         există o instalație de sterilizare funcțională

-         există un registru de sterilizare în care se atestă sterilizare prin bandelete

-         instrumentele refolosibile sterilizate sunt marcate corespunzător

-         există un document care atestă că sterilizarea este verificată periodic

-         se menționează cine realizează sterilizarea și pt. ce materiale

15.REGISTRUL DE CONSULTAȚII:

-         data și ora consultației, tratamentului

-         mențiune dacă serviciul s-a acordat la domiciliu sau la cabinet

-         se înregistrează numele, vârsta, adresa,diagnosticul pacientului

-         se înregistrează medicamentele administrate, medicamente prescrise pacientului

-         se înregistrează analizele, explorările solicitate

-         se înregistrează recomandările făcute pacientului

-         se înregistrează numele persoanei care a oferit serviciul

-         pacienții semnează pt. fiecare consultație, serviciu, tratament oferit

 

16.ALTE DOCUMENTE:

Declarații pe proprie răspundere ale medicilor și asistenților medicali conform cărora aceștia se obligă să obțină autorizații de liberă practică înainte de expirarea termenului de valabilitate al celei anterioare.

 

17.TABEL CENTRALIZATOR al personalului angajat:

 

NUME personal

CNP

ALP seria nr.

Data expirării ALP

 

 

 

 

 

 

Pentru precizări și informații suplimentare  vă puteți adresa

d-nei dr. Adriana BERGHER – Șef Birou Acreditare  - telefon fix: 3.13.71.04 telefon mobil:0788.112.502

 pt. programarea vizitei de acreditare d-nei dr. Anamaria NIȚULESCU – MEDIC ȘEF: telefon fix: 311.08.98, telefon mobil: 0788.032.135, e-mail:ana.nitulescu@casmb.ro, anamaria_nitulescu@hotmail.com